Saipal Himal Chapter

S.no. Name Designation
 1.  Katak Bahadur Kathayet  President
 2.  Dil Bahadur Bohara  Vice President
 3.  Mina Kathayet  Secretary
 4.  Shankar Kadayet  Treasurer
 5.  Kalpana Ayedi  Executive Member
 6.  Jhalak Kathayet  Executive Member
 7.  Kamal Kathayet  Executive Member