Presidents & General Secretaries

Presidents

Late Kumar Khadga Bikram Shah 1973 - 1990
Mr. Tek Chandra Pokhrel 1990 - 1992
Late Dawa Norbu Sherpa 1993 - 1997
Mr. Tashi Jangbu Sherpa  1999 - 2002
Mr. Ang Tshering Sherpa 2002 - 2005
Mr. Ang Tshering Sherpa 2005 - 2008
Mr. Zimba Zangbu Sherpa 2010 - 2013
Mr. Ang Tshering Sherpa 2013 - 2017
Mr. Santa Bir Lama 2017 - 2020

General/Secretaries

Mr. Sailendra Raj Sharma 1986 - 1989
Mr. Basanta Thapa 1990 - 1992
Mr. Bhumi Lal Lama 1993 - 1995
Mr. Ang Karma Sherpa 1996 - 1998
Mr. Bhumi Lal Lama 1999 - 2005
Mr. Deebas Bikram Shah 2005 – 2008
Mr. Deebas Bikram Shah 2010 – 2013
Mr. Thakur Raj Pandey 2013 – 2017
Mr. Kul Bahadur Gurung 2017 – 2020