Sardars (Renewed) Directory
Name Reg No. Address Phone Email
Ngima Dorji Tamang 1129 Gorakhani-7,Solukhumbu 9803529147 -
Pema Chhiring Sherpa 1130 Gaurishankar-1,Dolkha 9841425044 -
Dawa Gel Sherpa 1138 Makalu-4, Sangkhuwasava 9841315348 -
Dhak Bahadur Karki 1140 Mhepi-16, Kathmandu 9818993595 -
Dawa Yangjum Sherpa 1143 Gaurishankar-1,Dolkha 9803536475 -
Rishi Prasad Nepal 1147 Phulkhark-1, Dhading 9851090105 -
Dawa Ongu Sherpa 1149 Makalu-9, Sangkhuwasava 9841336205 -
Pemba Rinji Sherpa 1151 Bhusinga-7,Okhaldhunga 9841625211 -
Chhepa Sherpa 1155 Sotang-6,Solukhumbu 1234 -
Lal Bahadur Jirel 1156 Jiri-6, Dolkha 0 -
Furtemba Sherpa 1158 Gaurishankar-3,Dolkha 4821843 -
Jit Bahadur Sherpa 1161 Khare-5, Dolakha 0 -
Nurbu Tamang 1165 Taksindu-3, Solukhumbu 9841141607 -
Pemba Ongchhu Sherpa 1167 Juving-1, Solukhubu 9841953829 -
Pemba Tenjin Sherpa 1168 Namche-4, Solu 9841734039 -
Danurbu Sherpa 1174 Juving-1, Solukhumbu 9818138895 -
Panche Rai 1177 Wasa-8,Solukhumbu 9841564329 -
Tsering Thundu Sherpa 1178 Khumjung-2, Solukhumbu 424249 -
Dawa Gyalje Sherpa 1179 Gaurishankar-1,Dolkha 9841493335 -
Pasang Dawa Sherpa 1182 Khumjung-7, Solukhumbu 9803617804 -